วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ขอเชิญส่งภาพถ่ายเข้าประกวด หัวข้อ “บวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ๒๕๖๐” ชิงเงินรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ


พญาศรีสัตตนาคราช
จังหวัดนครพนม ขอเชิญส่งภาพถ่าย “บวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ๒๕๖๐” เข้าประกวด ชิงเงินรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
กติกาการประกวดภาพถ่าย  “บวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ๒๕๖๐”
1.หัวข้อการประกวด   “บวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ๒๕๖๐”
2.คุณสมบัติผู้ส่งภาพเข้าประกวด
  ประชาชนทั่วไป, ช่างภาพทั้งมืออาชีพและสมัครเล่น ไม่จำกัดชนชาติ  เพศ อายุ การศึกษา
3.ประเภทการประกวด 
 เป็นการประกวดประเภทใช้คณะกรรมการตัดสิน  จำนวน  5 คน  ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จากส่วนกลางจำนวน 1 คน  และผู้ทรงคุณวุฒิจากภูมิภาค 4 คน  ล้วนแต่มีประสบการณ์สูงและมีผลงานได้รับรางวัลการประกวดภาพถ่ายในระดับสำคัญๆ มาแล้ว
เกณฑ์การตัดสิน
       1) สื่อความหมายภาพตามหัวข้อ “บวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช  ๒๕๖๐”
       2) มีความสวยงามตามมาตรฐานศิลปะภาพถ่าย ในขั้นตอนการผลิตภาพ  ห้ามตัดต่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงหรือบิดเบือนภาพไปจากเดิม
        3) มีเทคนิคการถ่ายภาพอย่างสร้างสรรค์
4. การสมัครและส่งภาพเข้าประกวด ทำได้โดยง่าย  สะดวก  ประหยัด รวดเร็วโดยให้เลือกใน  4  วิธี ดังนี้
        4.1. สมัครและส่งไฟล์ภาพ ด้วยตัวเอง โดยใช้ระบบ  IT 
ส่งมาที่ www.facebook.com/เพจนครพนม  (
https://www.facebook.com/nakhonphanomprovincepage)
แนบรายละเอียดผู้สมัคร ประกอบด้วย ชื่อและนามสกุลจริง ที่อยู่   พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ อีเมล์ และชื่อภาพที่ส่งเข้าประกวด
         4.2. ส่งไฟล์ภาพผ่าน อีเมล์
ผู้ส่งภาพเข้าประกวดส่งอีเมล์มาที่ nkppoc@gmail.com โดยแจ้งรายละเอียดผู้สมัคร ประกอบด้วย ชื่อและนามสกุลจริง  ที่อยู่  พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  อีเมล์ และชื่อภาพที่ส่งเข้าประกวด
ย่อไฟล์ภาพสำหรับการอัพโหลด ให้มีขนาดไม่เกิน 1 MB
          4.3. ส่งไฟล์ภาพลงแผ่น ซีดี  ส่งทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า ประกวดภาพถ่าย“บวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช” ส่งมาที่  สำนักงานจังหวัดนครพนม  ศาลากลางจังหวัดนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม 48000
          4.4 นำส่งแผ่นซีดีไฟล์ภาพ ส่งด้วยตนเองที่สำนักงานจังหวัด  ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครพนม
ผู้ส่งภาพ 1 คน สามารถส่งภาพได้ไม่เกิน 5 ภาพเท่านั้น คณะกรรมการตัดสินไม่มีสิทธิส่งภาพเข้าประกวด
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด
       5.1 ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องตั้งชื่อภาพเพื่อสะท้อนความหมายของหัวข้อการประกวด
       5.2 ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายที่แสดงถึงวิถีชีวิตผู้คนที่แห่แหนมาร่วมงานพิธีกรรมบวงสรวงองค์พญาศรีสัตตนาคราช  บริเวณแลนด์มาร์คริมฝั่งแม่น้ำโขง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมหรือกิจกรรมทางวัฒนธรรม หรือกิจกรรมอื่นๆ เป็นส่วนประกอบ  และถ่ายในช่วงวันที่  ๑  กรกฎาคม 2560  - 1๘  กรกฎาคม 2560 เท่านั้น
       5.3 ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอล หรือกล้องโทรศัพท์เคลื่อนที่  เป็นภาพสี หรือขาวดำความละเอียดไม่ต่ำกว่า 5 ล้านพิกเซล ขนาดภาพไม่ต่ำกว่า 1024 x 768 พิกเซล และต้องเป็นไฟล์ในแบบมาตรฐาน JPEG   โดยบันทึกไฟล์ภาพถ่ายลงแผ่นซีดีเพื่อส่งต่อหน่วยงานที่จัดการประกวดตามกำหนด
                                                                                                
          5.4  ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
เป็นภาพที่ผู้ส่งภาพเป็นผู้ที่ถ่ายภาพเอง และมีกรรมสิทธิ์และสิทธิในภาพดังกล่าวโดยห้ามมิให้ส่งภาพของบุคคลอื่นหรือส่งภาพในนามของบุคคลอื่น และ
เป็นภาพที่สอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด และไม่เป็นภาพที่ผิดต่อกฎหมาย  หากมีการการกล่าวอ้าง หรือโต้แย้ง สิทธิใดๆ ในภาพที่ส่งเข้าประกวดหรือจังหวัดฯ ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่นผู้ส่งภาพต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแต่ผู้เดียว รวมถึงการเข้าเป็นคู่ความร่วม และแก้ต่างในคดีดังกล่าวร่วมกับจังหวัดฯโดยจังหวัดฯ ไม่จำต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในภาพใด ๆ ทั้งสิ้น
         5.5 ห้ามใส่ชื่อ หรือตัวอักษรใดๆ ลงในไฟล์ภาพ
6. รางวัลการประกวด
          ๖.๑ ประเภทถ่ายปกติ  รางวัลการประกวดภาพ บวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ๒๕๖๐ ถ่ายจากระดับพื้นดินหรือใช้อุปกรณ์ประกอบ  ระยะความสูงไม่เกิน  ๓๐ เมตรจากพื้น 
           รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 1 รางวัล 
           รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  จำนวน 1 รางวัล
           รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  จำนวน 1 รางวัล 
           รางวัลชมเชย 10 รางวัลๆละ 1,000 บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
           รางวัลกด Like มากที่สุดจากผู้เข้ากด  Like  ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นเหรียญพญาศรีสัตตนาคราช       1 รางวัล
          ๖.๒ ประเภทถ่ายจากอุปกรณ์บิน/ลอยเหนือท้องฟ้า  รางวัลการประกวดภาพ บวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ๒๕๖๐ ถ่ายโดยใช้อุปกรณ์ตัวช่วย  ในระดับความสูงเหนือพื้นดิน  เช่น  ถ่ายจากโดรน   
           รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 1 รางวัล 
           รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  จำนวน 1 รางวัล
           รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  จำนวน 1 รางวัล 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ
         7.1. เปิดรับสมัครและส่งผลภาพถ่ายเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 1กรกฎาคม 2560 จนถึง วันที่ 18 กรกฎาคม  2560 เวลา  16.30 . กรณีส่งทางไปรษณีย์ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์
         7.2. วันประชุมคณะกรรมการตัดสิน วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุมหาชัย  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครพนม เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าสังเกตการณ์ได้ตลอดช่วงเวลาการตัดสิน  นำภาพขึ้น facebook.com/เพจนครพนม ให้แฟนเพจและบุคคลทั่วไปกดแชร์ Like  ในระหว่าง 26 กรกฎาคม – 11  สิงหาคม 2560  และประกาศผลการตัดสินในวันที่ 14 สิงหาคม 2560  โดยสามารถติดตามผลการประกวดได้ตามช่องทาง ดังนี้
                 บนเว็บไซต์ : www. nakhonphanom.go.th
                 เฟสบุ๊คแฟนเพจ : https://www.facebook.com/nakhonphanomprovincepage/
  8. อื่นๆ
          8.1. จังหวัดฯ จะเรียกขอไฟล์ภาพต้นฉบับ ความละเอียดสูงสุดจากผู้ส่งภาพเข้าประกวด สำหรับภาพที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการ โดยผู้ส่งภาพจะต้องส่งไฟล์ภาพต้นฉบับให้แก่จังหวัดฯ ภายใน วันนับแต่วันที่จังหวัดตัดสินผลการประกวด
          8.2. ผู้ส่งภาพตกลงยินยอมให้ภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดทุกภาพ รวมถึงไฟล์ภาพต้นฉบับให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจังหวัดฯ แต่ผู้เดียว รวมทั้งยินยอมให้ลิขสิทธิ์ และสิทธิใดๆ   ในภาพดังกล่าวตกเป็นของจังหวัดฯ     แต่ผู้เดียวไม่ว่าจะเป็นภาพที่ได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม โดยจังหวัดฯ ไม่จำต้องส่งคืนภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ทุกภาพ รวมถึงไฟล์ภาพต้นฉบับให้แก่ผู้ส่งภาพ และจังหวัดฯ มีสิทธิคัดเลือกภาพที่ส่งเข้าประกวด    ไปจัดแสดง ในที่ต่าง ๆ รวมถึงทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะชน ไม่ว่าจะในเอกสาร สื่อ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภทหรือสื่อรูปแบบอื่นๆ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ แก่ผู้ส่งภาพ
          8.3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด 1 คน มีสิทธิรับรางวัลสูงสุดได้เพียง  1 รางวัลเท่านั้น
          8.4. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายมีสิทธิเด็ดขาดในการกำหนดวิธีการตัดสิน และความเห็นต่างๆ      ของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
          8.5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด  จังหวัดกำหนดให้เข้ารับรางวัล  ในวันประชุมประจำเดือนคณะกรมการจังหวัดนครพนม  ในเดือนสิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม หากไม่มีผู้มาติดต่อรับรางวัล จะถือว่าสละสิทธิ์ (หากมีการเปลี่ยนแปลงจังหวัดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
          8.6. การส่งภาพเข้าประกวดให้ถือว่าเจ้าของภาพตกลงปฏิบัติตามกติกาการประกวดทุกประการ

 ............................................

                                       ฝ่ายเลขานุการ  :   กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด  สำนักงานจังหวัดนครพนม
                     โทร. ๐ ๔๒๕๑ ๑๕๑๓


 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น