วันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557

วันอาสาฬห สักการะสังเวชนีย์ ที่ส่องดาว 2557

      ททท. ชวนเที่ยวอีสาน สะสมบุญในงาน “วันอาสาฬห สักการะสังเวชนีย์ ที่ส่องดาว”

            จังหวัดสกลนคร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญชาวไทยทุกท่านได้มาเที่ยวอีสาน สะสมบุญในงาน “วันอาสาฬห สักการะสังเวชนีย์ ที่ส่องดาว” วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 ณ วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง) อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครพนม กล่าวว่า วันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8) เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 รูป ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณสี ด้วยพระธรรมที่ทรงตรัสรู้ได้โดยพระองค์เอง ซึ่งผู้ที่รู้เห็นแจ้งในพระธรรมนั้น คือ ท่านโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมสำเร็จพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลคนแรก และได้รับเอหิภิกขุอุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระศาสนา พระรัตนตรัยจึงครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก

          โดยในปีนี้วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2557 เพื่อให้ชาวไทยทุกท่านได้ร่วมสะสมบุญ รักษาศีลปฏิบัติธรรม น้อมถวายเป็นพุทธบูชา จังหวัดสกลนครจึงได้กำหนดจัดงาน วันอาสาฬห สักการะสังเวชนีย์ฯ ที่ส่องดาวณ วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง) อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร กิจกรรมภายในงานจัดให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมบุญต่างๆ อาทิ พิธีบวชชีพราหมณ์ การปฏิบัติธรรม ถือศีล ฟังพระธรรมเทศนา กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ชมการประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะสรรเสริญพระรัตนตรัย ร่วมขบวนแห่ขันหมากเบ็ง ขบวนแห่โคมบูชา เวียนเทียนรอบสังเวชนียสถาน 4 ตำบล  อันได้แก่ จำลองสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมสักการะรูปเหมือนพระอาจารย์วัน อุตตโม ณ วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง) อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
เจดีย์สิริมหามายา จำลองสถานที่ประสูติ

         พระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ (เจดีย์พุทธคยา)
                  จำลองสถานที่ตรัสรู้  

    ธัมเมกขสถูป จำลองสถานที่แสดงปฐมเทศนา

         เจดีย์วิหาร จำลองสถานที่ปรินิพพาน
          จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน และผู้สนใจร่วมงานเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ที่มีแห่งเดียวในภาคอีสาน ในเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป  ซึ่งผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ 042-716247, 042-716214 

การเดินทาง    วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม หรือวัดถ้ำพวง ห่างจากตัวจังหวัดสกลนคร ประมาณ 120 กิโลเมตร โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 22 (สกลนคร-อุดรธานี) จากนั้นแยกเข้าซ้ายมือ อ.สว่างแดนดิน-อ.ส่องดาว ทางหลวงหมายเลข 2342 เดินทางเข้าไปอีกประมาณ 31 กิโลเมตร
         
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม 
โทรศัพท์ 042-513490-1   Facebook/tatnakhonphanom

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร  โทรศัพท์ 042-716247, 042-716214ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น