วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556

งานเทศกาลลอยประทีปพระราชทานสิบสองเพ็งไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2556

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม ขอเชิญร่วมกิจกรรมในงาน
เทศกาลลอยประทีปพระราชทานสิบสองเพ็งไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2556
จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ ส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน กำหนดจัดงานเทศกาลลอยประทีปพระราชทานสิบสองเพ็งไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี  2556 โดยมีกำหนดจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนคร (สระพังทอง) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีพิธีการอัญเชิญไฟพระราชทาน การอัญเชิญพระประทีปพระราชทาน ขบวนแห่ไฟพระราชทาน ขบวนแห่พระประทีปพระราชทาน ขบวนแห่กระทงของชาวจังหวัดสกลนคร ไปยังสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนคร (สระพังทอง) ตามถนนสุขเกษม ถนนกำจัดภัย ถนนมรรคาลัย ในเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป จากนั้นเวลา 19.09 น. มีพิธีลอยพระประทีปพระราชทาน จำนวน 13 พระองค์ ชมกิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดนางนพมาศ การแสดงแสงสีเสียง พลุดอกไม้ไฟ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประดิษฐ์กระทงพระประทีปพระราชทาน (โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลเริ่มประดิษฐ์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน จนถึงวันงาน)

ดาวน์โหลดกำหนดการภายในงาน (ไฟล์ PDF) คลิกที่นี่          ในปี 2556 นี้ ถือเป็นปีที่ 35 ของการจัดงานเทศกาลลอยพระประทีปพระราชทานสิบสองเพ็งไทสกล ซึ่งจังหวัดสกลนครได้รับพระราชทานพระประทีปจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ จำนวน 13 พระองค์ ดังนี้
1.      พระประทีปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2.      พระประทีปสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
3.      พระประทีปสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร
4.      พระประทีปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
5.      พระประทีปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
6.      พระประทีปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
7.      พระประทีปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา
8.      พระประทีปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
9.      พระประทีปพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
10.  พระประทีปพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
11.  พระประทีปพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
12.  พระประทีปพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
13.  พระประทีปพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ประวัติการจัดงานเทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล
เริ่มแรกในปี 2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงแปรพระราชฐานมาประทับแรมยังพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์เป็นครั้งแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล นายมงคล สุวรรณพงษ์ ได้มีการพูดคุยกับคณะผู้ที่ติดตามเสด็จ ถึงการจัดกิจกรรมในห้วงเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับแรม ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ซึ่งก็ได้รับคำแนะนำว่า ในนเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จมาประทับแรม ทุกปีจะอยู่ในช่วงของเทศกาลลอยกระทง จึงน่าจะมีการขอพระราชทาน พระประทีปมาลอยร่วมกับพสกนิกร ดังนั้น นายมงคล สุวรรณพงษ์ จึงได้นำเรื่องงดังกล่าวไปหารือกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในขณะนั้น คือท่านสายสิทธิ์ พรแก้ว และแม่ทัพภาคที่ 2 คือ พลโทเปรม ติณสูลานนท์ (ตำแหน่งในขณะนั้น) โดยท่านและหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัดเห็นพ้องต้องกันว่าน่าจะมีการขอพระราชทานพระประทีปเพื่อนำลงลอยเป็นศิริมงคลแก่พสกนิกรในปีถัดไป
ดังนั้นในปี พ.ศ. 2522 จึงเริ่มมีการขอพระราชทานพระประทีปเป็นครั้งแรก ซึ่งแต่เดิมขอพระราชทานเพียง 4 พระองค์ คือขอรับพระราชทานเฉพาะพระองค์ที่ทรงเสด็จมาแปรพระราชฐาน ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์เท่านั้น ซึ่งประกอบด้วยพระประทีปพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระประทีปสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระประทีปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระประทีปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งในปีนั้นทุกพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทั้ง 4 พระองค์ จังหวัดสกลนครจึงถือเป็นจังหวัดแรกในประเทศไทยที่ได้รับพระราชทานพระประทีปมาประกอบพิธีในเทศกาลลอยกระทง
ต่อมาในปี 2525 สมเด็จพระโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารได้ตามเสด็จแปรพระราชฐานมายังพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ในปีนั้น จึงได้มีการขอรับพระราชทานเพิ่มเป็น 5 พระองค์ ในปี 2549 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมายังพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จึงได้มีการขอพระราชทานพระประทีปพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รวมเป็น 6 พระองค์
ในปี 2550 ได้มีการขอพระราชทานพระประทีปพระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายา รวมเป็น 7 พระองค์
ในปี 2551 ได้รับพระราชทานพระประทีปจากพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จำนวน 3 พระองค์ คือ พระเจ้าพระประทีปพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และพระประทีปพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานเทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2551 ได้ขอพระราชทานพระประทีปจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ เพิ่มอีก 1 พระองค์ เป็น 11 พระองค์ และในปี 2553 ได้ขอประทาน พระประทีป จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เพิ่ม รวมเป็น 12 พระองค์ จนถึงปี พ.ศ. 2556 ได้ขอพระราชทานพระประทีปเพิ่มอีก 1 พระองค์ คือ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ รวมในปี 2556 นี้ มีพระประทีปครบ 13 พระองค์
          ปีแรกที่จังหวัดสกลนครได้รับพระราชทานพระประทีปนั้น การปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบพิธียังไม่ชัดเจน การพระราชทานจึงได้มีการอัญเชิญกระทง เทียนพระประทีป และเทียนชนวน โดยผู้แทนพระองค์มาทางเครื่องบิน ต่อมาภายหลังจังหวัดสกลนครได้จัดส่งอาจารย์แผนกคหกรรมของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ไปฝึกประดิษฐุ์กระทงจากเจ้าหน้าที่ของสำนักพระราชวัง  ทำให้การประดิษฐ์กระทงสำหรับประดิษฐานพระประทีปนี้ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลเป็นผู้รับผิดชอบในการประดิษฐุ์พระประทีปเพื่อทูลถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน จากนั้นจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังวัดสกลนคร พร้อมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จะเข้ารับพระราชทานพระประทีปจากพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ อีกครั้งหนึ่งเพื่ออัญเชิญมาลงลอยยังสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนคร (สระพังทอง)
          การจัดงานในปีแรก จังหวัดสกลนครได้มอบหมายให้ส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ จัดขบวนแห่ไฟพระราชทานและพระประทีปพระราชทานเพื่อลงลอย ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนคร (สระพังทอง) โดยมีเทศบาลสกลนคร (ในสมัยนั้น) และโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด เป็นแม่งานในการจัดขบวนแห่ โดยใช้ชื่องานในครั้งนั้นว่า “ลอยกระทงพระประทีป” ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 คณะอนุกรรมการวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ได้มีการนำเสนอให้มีการเปลี่ยนชื่องาน เพราะเห็นว่าชื่องานไปพ้องกับชื่องานของจังหวัดอื่น ซึ่งที่ประชุมในขณะนั้นเสนอให้มีการตัดคำว่า “กระทง” ออกไป ให้เหลือแต่ “ลอยพระประทีป” ดังนั้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 เป็นต้นมา จึงใช้ชื่องานว่า “งานลอยพระประทีป” เรื่อยมาจนถึงปี 2546 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นายปานชัย บวรรัตนปราณ) ได้เสนอแนะว่าชื่องานเดิมค่อนข้างที่จะไม่ดึงดูดให้ผู้คนสนใจมากเท่าใดนัก น่าจะมีการเปลี่ยนโดยนำภาษาท้องถิ่นมาประกอบให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นจึงได้มีการเปลี่ยนชื่องานเป็น “เทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล”  (คำว่า “สิบสองเพ็ง” ก็คือ วันเพ็ญเดือนสิบสองของชาวอีสาน “ไทสกล” ก็คือพี่น้องชาวสกล) นั่นเอง และใช้ชื่อการจัดงานว่า “งานเทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล” จนถึงปัจจุบัน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม รวมทั้งเส้นทางการเดินทาง โรงแรมที่พักและร้านอาหาร ได้ที่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม โทร. 042 513 490-1 เปิดให้บริการทุกวัน
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 
Facebook.com/tatnakhonphanom
Facebook Fanpage : ททท.สำนักงานนครพนม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น