วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ททท.สำนักงานนครพนม ขอเชิญร่วมกิจกรรมเรียนรู้คู่ท่องเที่ยวตามรอยพระราชดำริ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

          ททท.สำนักงานนครพนม ร่วมกับเครือข่ายการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) และสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร จัด “โครงการเรียนรู้คู่ท่องเที่ยวตามรอยพระราชดำริ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จ.สกลนคร ในวันที่ 11 สิงหาคม 2556 นี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนารถ และส่งเสริมความรักความผูกพันในครอบครัว ในช่วงเดือนสิงหาคม “วันแม่แห่งชาติ” 

          โดยจัดเส้นทางนำเที่ยว ทริปสุดพิเศษ “One Day Trip” เที่ยวไป-กลับ ในวันเดียว ราคาพิเศษเพียง 499 บาท เท่านั้น (เริ่มต้นเดินทางจาก จ.นครพนม /มุกดาหาร) ให้คุณได้ชวนสมาชิกในครอบครัว เกี่ยวแขนคุณแม่ไปเที่ยวและทำกิจกรรมดีๆ ร่วมกันในวันที่ 11 สิงหาคม นี้  
"วันแม่แห่งชาติ" ปีนี้ ชวนคุณแม่ไปเที่ยวด้วยกันนะคะ
นักท่องเที่ยวที่สนใจ สอบถามและโทรสำรองที่นั่งได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้คะ 

ทัวร์ราคาพิเศษ 499.- บาท  พร้อมรับเสื้อยืดกลุ่มสนุก สุดเก๋!
โปรแกรมการเดินทาง  (เริ่มต้นออกเดินทางที่ จ.นครพนม)
วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2556
05.00น.          พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ททท. สำนักงานนครพนม
05.15น.          นำท่านเดินทางสู่จังหวัดสกลนคร
07.00น.          บริการอาหารเช้า ณ โจ๊กศรีคูณ จ.สกลนคร
08.00น.          นำท่านเดินทางสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จ.สกลนคร
08.30น.          ชมนิทรรศการความเป็นมาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติมีชีวิต   และรับฟังวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้คู่ท่องเที่ยงตามรอยพระราชดำริฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดย ผอ.ททท.สำนักงานนครพนม ณ ห้องนิทรรศการและหอประชุมฯ ของศูนย์การพัฒนาฯ จากนั้น นั่งรถรางไปเยี่ยมชมกิจกรรมการพัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ “สามดำมหัศจรรย์ของศูนย์ศึกษาธรรมชาติของผืนป่าและการเกษตรผสมผสาน
10.00น.          รับประทานอาหารว่าง แบบภูพานฟ๊าสต์ฟูด
นั่งรถรางไปยังงานศึกษาและพัฒนาป่าไม้ ซึ่งอยู่ภายในบริเวณศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมคืนกล้วยไม้สู่ป่า สนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
12.00น.          รับประทานอาหารกลางวัน
13.00น.        ออกเดินทางไปยัง พระราชตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12สิงหา ณ พระราชตำหนักภูพานราชนิเวศน์ พร้อมเยี่ยมชมพระราชตำหนักฯ
14.00น.          นำท่านเดินทางเข้าตัวเมืองสกลนคร สักการะพระธาตุเชิงชุม
ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ มีซุ้มประตู 4 ด้าน สร้างครอบรอยพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ ภายในวิหารประดิษฐานหลวงพ่อองค์แสน พระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวสกลนคร จากนั้นนำท่านเดินทางชมพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ณ วัดป่าสุทธาวาส
16.00น.          ช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สกลนคร อิสระตามอัธยาศัย
17.00น.          บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ เดินทางกลับ จ.นครพนม
19.00น.          เดินทางถึง ททท.สำนักงานนครพนม /จ.นครพนม โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
                                      ***********************************
อัตราค่าบริการ  499 บาท  พร้อมรับเสื้อยืดสวยเก๋กลุ่มจังหวัดสนุก
สำรองที่นั่งติดต่อเครือข่ายการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก
คุณบุญทัน เอส.พี.บี.อาร์ ทัวร์ โทร.081-3291938
คุณนิษฐ์ธรีย์ บีหนึ่งทัวร์ โทร.086-7155364,086-4504720
*กรุณาสำรองที่นั่งก่อน 31 กรกฎาคม 2556
อัตรานี้รวม  
          บริการรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น บริการอาหารเช้า, กลางวัน และอาหารว่าง (ไม่รวมน้ำอัดลมและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ทุกแห่ง ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000 บาท เจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวก
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
สำเนาบัตรประชาชนท่านละ 1 ชุด,  เด็ก ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน
ด่วน!! สนใจรีบสำรองที่นั่ง พิเศษสุด 50 ที่นั่งเท่านั้น ขอสงวนสิทธ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมแต่คงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ผู้เดินทางเป็นสำคัญ
............................................................

 ทัวร์ราคาพิเศษ 499.- บาท  
ซื้อ 1 ไปได้ถึง 2 สำหรับคุณลูกพาคุณแม่ไปเที่ยวฟรี !
โปรแกรมการเดินทาง  (เริ่มต้นออกเดินทางที่ จ.มุกดาหาร)
วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2556
06.30น.          คณะพร้อมกันที่โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล ออกเดินทางไปจังหวัดสกลนคร
08.30น.          เดินทางถึง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อ.เมือง จ.สกลนคร
ชมนิทรรศการความเป็นมาของศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพาน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตและรับฟังวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้คู่ท่องเที่ยวตามรอยพระราชดำริฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ ห้องนิทรรศการและหอประชุมฯของศูนย์ฯ นั่งรถรางไปเยี่ยมชมกิจกรรมการพัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริสามดำมหัศจรรย์ของศูนย์ศึกษาธรรมชาติของผืนป่า และการเกษตรผสมผสาน รับประทานอาหารว่าง (เมนูจากผืนป่าภูพาน-ภูพานฟ๊าสต์ฟูด) นั่ง     รถรางไปยังงานศึกษาพัฒนาป่าไม้ ซึ่งอยู่บริเวณศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรม คืนกล้วยไม้สู่ป่า สนองพระราชดำริฯของสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
12.00น.          รับประทานอาหารกลางวัน
13.00น.          ออกเดินทางไปพระราชตำหนักภูพานราชนิเวศน์ (ระยะห่างประมาณ 4 ก.ม.) ร่วมลงนาม             ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม ณ พระราชตำหนักภูพานราชนิเวศน์ พร้อมเยี่ยมชมพระราชตำหนักฯ
14.30น.          เดินทางกลับเข้าเมือง แวะไหว้พระ กราบพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ณ วัดป่าสุทธาวาส
                     สมควรแก่เวลาออกเดินทางกลับมุกดาหาร ฉลองวันแม่กับครอบครัวอย่างมีความสุข
..................................................
อัตราค่าบริการ  499 บาท  ไปได้เป็นคู่ (ซื้อ 1 ที่นั่ง ฟรี 1 ที่นั่ง ไม่จำกัดว่าจะเป็นคู่แม่ลูก คู่เพื่อน หรือคู่รัก ฯลฯ )
สนใจติดต่อได้ที่
          สมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร 08-0403-5032 ("((คุณนิว)
          โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล 042-612020 (ฝ่ายขาย)
          วีไอพีสยาม ทราเวล 081-051-2666 (สัจจา วงศ์กิตติธร)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น