วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ททท.ขอเชิญเที่ยวอีสานสุขใจ อิ่มบุญ ในงาน “วันอาสาฬห สักการะสังเวชนีย์ฯ ที่ส่องดาว” จังหวัดสกลนคร

    จังหวัดสกลนครร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงาน “วันอาสาฬห สักการะสังเวชนีย์ฯ ที่ส่องดาว” วันที่ 22 กรกฎาคม 2556 ณ วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง) อ.ส่องดาว จ.สกลนคร เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้ศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ด้วยการลด ละ เลิกอบายมุข รักษาศีลและปฏิบัติธรรม เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของ  จ.สกลนคร
สังเวชนียสถานองค์จำลอง ทั้ง 4 ณ วัดถ้ำพวง อ.ส่องดาว จ.สกลนคร สถานที่จำลองที่ซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และดับขันธปรินิพพาน 
                  นางสาวบุณยานุช  วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครพนม กล่าวว่า วันอาสฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช ในขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกเป็นปฐมเทศนา คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์
                  การแสดงธรรมครั้งนั้นทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะ 1 ใน 5 ปัญจวัคคีย์ เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้า จนได้ดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน ท่านจึงขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา พระอัญญาโกณฑัญญะจึงกลายเป็นพระสงฆ์องค์แรกของโลก จึงทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้วันนี้ถูกเรียกว่า “วันพระธรรม” หรือวันพระธรรมจักร อันได้แก่ วันที่ล้อแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมุนไปเป็นครั้งแรก และ “วันพระสงฆ์” คือวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก อีกด้วยเริ่มมีขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2501 โดยคณะสังฆมนตรีได้มีมติให้เพิ่มวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาในประเทศไทย ตามคำแนะนำของ พระธรรมโกศาจารย์ (ชอบ อนุจารี)โดยคณะสังฆมนตรีได้ออกเป็นประกาศสำนักสังฆนายกเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2501กำหนดให้วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาพร้อมทั้งกำหนดพิธีอาสาฬหบูชาขึ้นอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีพิธีปฏิบัติเทียบเท่ากับวันวิสาขบูชาอันเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล  
        จึงสรุปเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวัอาสฬหบูชาไว้โดยย่อ ดังนี้
          -  เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา
        -  เป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักร ประกาศสัจจธรรม อันเป็นองค์แห่งพระสัมมาสัมโพธิญาณ
        -  เป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกบังเกิดขึ้นในโลก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้อุปสมบทด้วยวิธี             เอหิภิกขุอุปสัมปทา ในวันนั้น
        -  เป็นวันแรกที่บังเกิดสังฆรัตนะ สมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ
                  เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งใน จ.สกลนคร และจังหวัดต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการรักษาศีลปฏิบัติธรรม เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา จึงได้กำหนดจัดงาน “วันอาสาฬห สักการะสังเวชนีย์ฯ ที่ส่องดาว” วันที่ 22 ก.ค. 2556 ณ วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง) อ.ส่องดาว จ.สกลนคร กิจกรรมในงานเริ่มเวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จากนั้นจึงนำคณะธรรมทัศนาจรเดินทางไปวันถ้ำอภัยดำรงธรรม อ.ส่องดาว ร่วมพิธีบวชชีพราหมณ์ ฟังพระธรรมเทศนา ถือศีล ปฏิบัติธรรม พิธีงดเหล้าเข้าพรรษา ขบวนแห่โคมบูชาเพื่อเคลื่อนไปเวียนเทียนรอบสังเวชนียสถาน 4 ตำบล อันได้แก่ จำลองสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน และผู้สนใจร่วมงานบุญเนื่องในวันอาสฬหบูชา และร่วมพิธีเวียนเทียนรอบสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ที่มีแห่งเดียวในภาคอีสาน พร้อมสักการะรูปปั้นพระอาจารย์วัน อุตตโม ณ วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (ถ้ำพวง) อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
ททท.นครพนม เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โทร. 042-513490-1
E-mail:tatphnom@tat.or.th 
และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร โทร.042-715275

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น