วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

งานวันอาสาฬห สักการะสังเวชนีย์ ที่ส่องดาว ประจำปี 2555

   วันที่ 2 สิงหาคม 2555 
จังหวัดสกลนคร กำหนดจัดงาน “วันอาสาฬห สักการะสังเวชนีย์ฯ ที่ส่องดาว” ประจำปี 2555 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2555 ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์วัน อุตฺตโม วัดถ้ำพวง ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรม ไหว้พระ เวียนเทียน รักษาศีล ศึกษาหลักธรรมในทางสายกลาง ตระหนักถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นแนวทางในการปฏิบัติในครอบครัว ลด ละ เลิกอบายมุข และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนคร ให้เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม โดย ผอ.วิชุกร กุหลาบศรี จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงาน“วันอาสาฬห สักการะสังเวชนีย์ฯ ที่ส่องดาว” ประจำปี 2555
ขอเชิญร่วมกิจกรรมไหว้พระทำบุญ ในวันอาสาฬหบูชา กราบสักการะรูปเหมือนพระอาจารย์วัน อุตฺตโม ร่วมขบวนแห่โคมบูชา เวียนเทียนรอบสังเวชนียสถาน  4  ตำบล สถานที่จำลองที่ซึ่งประสูติ  ตรัสรู้  แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ร่วมปฏิบัติธรรม และฟังพระธรรมเทศนา ณ วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง) ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร  ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2555 นอกจากนั้นยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวสถานท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดสกลนครได้แก่ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร น้ำตกคำหอม อุทยานแห่งชาติภูพาน พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ วัดป่าอุดมสมพร และหมู่บ้านทำผ้าย้อมครามบ้านถ้ำเต่า ได้อีกด้วยกำหนดการ
งาน “วันอาสาฬห สักการะสังเวชนีย์ ที่ส่องดาว” ประจำปี 2555 จังหวัดสกลนคร
วันที่ 2 สิงหาคม 2555
ณ วัดถ้ำพวง ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

เวลา 07.00 น.   พิธีทำบุญตักบาตร/ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ-สามเณร
                    พิธีบวชชีพราหมณ์ ฟังพระธรรมเทศนา ถือศีล ปฏิบัติธรรม
เวลา 09.00 น.   กิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ/ มอบรางวัลการประกวดกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ
เวลา 17.30 น.   คณะสงฆ์ ชีพราหมณ์  หน่วยภาคงานรัฐ /เอกชน  พุทธศาสนิกชน พร้อมกัน ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์วัน อุตฺตโม
เวลา 18.00 น.   ประธานในพิธี (ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร) เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
                   -นางวิตยา ประสงค์วัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีฯ
                   -พิธีจัดกิจกรรมในการรณรงค์ปฏิบัติบูชา “สัมมาวาจา” : มีวาจาชอบ
                   -พิธีงดเหล้าเข้าพรรษา
                   -ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน และกล่าวถวายเครื่องสักการะวันอาสาฬหบูชา
                   -พระครูอุดมญาณโสภณ เจ้าอาวาสวัดถ้ำพวง กล่าวสัมโมทนียกถา
เวลา 19.00 น.   ประธานสงฆ์ นำเวียนเทียน โดยเคลื่อนขบวนแห่โคมบูชา จากบริเวณพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์วัน อุตฺตโม ไปยังสังเวชนียสถาน 4 ตำบล
                   -พระครูอุดมญาณโสภณ แสดงพระธรรมเทศนา ณ บริเวณวิหารปรินิพพาน
เวลา 20.00 น.   ประธานในพิธี และผู้ร่วมพิธีทุกคน ร่วมพิธีปฏิบัติธรรม 

-เสร็จพิธี-

หมายเหตุ : การแต่งกาย ชุดปฏิบัติธรรม (นุ่งขาว/ห่มขาว)


  
  
วันอาสาฬหบูชา หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรก จึงถือได้ว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลก และด้วยการที่พระพุทธเจ้าทรงสามารถ แสดง เปิดเผย ทำให้แจ้ง แก่ชาวโลก ซึ่งพระธรรมที่ทรงตรัสรู้ได้ จึงถือได้ว่าพระองค์ได้ทรงกลายเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์
วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่ท่านโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมสำเร็จพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลคนแรก และได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระศาสนา และด้วยการที่ท่านเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกในโลกดังกล่าว พระรัตนตรัยจึงครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก
ดังนั้น วันอาสาฬหบูชาจึงถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนาดังกล่าว ซึ่งควรพิจารณาเหตุผลโดยสรุปจากประกาศสำนักสังฆนายกเรื่องกำหนดพิธีอาสาฬหบูชา ที่ได้สรุปเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชาไว้โดยย่อ ดังนี้
1.       เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา
2.       เป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักร์ ประกาศสัจจธรรม อันเป็นองค์แห่งพระสัมมาสัมโพธิญาณ
3.       เป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกบังเกิดขึ้นในโลก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทา ในวันนั้น
4.       เป็นวันแรกที่บังเกิดสังฆรัตนะ สมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ

เจดีย์พิพิธภัณฑ์ พระอาจารย์วัน อุตฺตโม
ประวัติวัดถ้ำพวง
พระอาจารย์วัน อุตฺตโม ได้เริ่มก่อตั้งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมและจำพรรษาอยู่ ณ วัดแห่งนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 จนมีพระภิกษุสามเณรเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ

ในปี พ.ศ. 2514 ท่านพระอาจารย์วัน อุตฺตโม ได้นำคณะศิษยานุศิษย์ร่วมกันสร้างถนนขึ้นสู่ยอดเขาภูผาเหล็กซึ่งมีถ้ำอีกแห่งหนึ่งมีชื่อว่า "ถ้ำพวง" ด้วยความสามัคคีพร้อมเพรียงแห่งแรงศรัทธา ได้ร่วมกันสร้างถนนจนเสร็จเรียบร้อยเป็นระยะทางรวมทั้งสิ้น 5 กิโลเมตร พร้อมทั้งได้สร้างวัดขึ้นด้วยคือ "วัดถ้ำพวง" บนยอดเขาภูผาเหล็ก (เป็นส่วนหนึ่งของวัดถ้ำอภัยดำรงธรรม) แต่ชาวบ้านโดยทั่วไปมักชอบเรียกว่า "วัดถ้ำพวง" จากนั้นได้สร้างอาคารเสนาสนะ และได้สร้างพระพุทธรูปปางนาคปรกหน้าตักกว้าง 5 เมตร ไว้ ณ ถ้ำพวง นามว่า "พระมงคลมุจลินท์" พร้อมทั้งได้สร้างวิหารครอบองค์พระพุทธรูปเป็นที่เรียบร้อยในเวลาต่อมาเมื่อท่านพระอาจารย์วัน อุตฺตโม ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2523 เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธ) ได้แต่งตั้ง พระอธิการหลอ นาถกโร เป็นเจ้าอาวาสวัดถ้ำอภัยดำรงธรรม สืบแทนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2523 เป็นต้นมาจนได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็น "พระครูอุดมญาณโสภณ" จนถึงปัจจุบัน ท่านได้ทำนุบำรุงและพัฒนาวัดถ้ำพวงจนเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป

การเดินทาง
วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม หรือวัดถ้ำพวง ห่างจากตัวจังหวัดสกลนครประมาณ 120 กม. ตามทางหลวงหมายเลข 22 (สกลนคร-อุดรธานี) แยกเข้าซ้ายมือ อ.สว่างแดนดิน-อ.ส่องดาว ทางหลวงหมายเลข 2342 ประมาณ 31 กม. 

เจดีย์สิริมหามายา (สถานที่ประสูติ)

  
 
  
ธัมเมกขสถูป (ที่แสดงปฐมเทศนา) จำลอง


เจดีย์ศรีมหาโพธิ์


พระวิหารปรินิพาน 

ชมทิวทัศน์บนยอดภูผาเหล็ก
Photo by Sasitharathorn

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
   ททท.นครพนมโทร. 042-513490-1
สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร โทร.042-715275
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
   http://th.wikipedia.org/wiki/อาสาฬหบูชา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น