วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

ปั่นฝ้ายสายบุญ จุลกฐิน เยือนถิ่นผู้ไทยททท.นครพนม ขอเชิญท่องเที่ยวสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีโบราณ 
ร่วมงานไหลเรือไฟ ณ ท่าน้ำวัดเวินไชย
อิ่มบุญ อิ่มใจ ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน เยือนถิ่นผู้ไท 
ณ วัดมัชฌิมาวาส อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
ซอกแซกตรอกซอย ชิมของอร่อยเมืองมุกดาหาร 
เที่ยวสนุก อิ่มบุญกับกลุ่มจังหวัดสนุก สกลนคร นครพนม มุกดาหาร

วันศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม 2554         กรุงเทพฯ – มุกดาหาร
06.00 น.       พร้อมกัน ณ ปั้มน้ำมัน ปตท. ถนนวิภาวดี-รังสิต (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) หน้าร้าน 7 eleven
                   พร้อมออกเดินทางสู่ จ.มุกดาหาร โดยรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ
                   บริการอาหารเช้า (1) แบบปิคนิกพร้อมเครื่องดื่ม ระหว่างการเดินทางบนรถ
12.00 น.       ถึง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านไก่ย่างแม่ผ่องศรี
บ่าย              หลังอาหารนำท่านออกเดินทางต่อไปยัง จ.มุกดาหาร
16.30 น.       ถึง วัดเวินไชย ทุกท่านร่วม พิธีไหลเรือไฟโบราณ หรือ ลอยเฮือไฟ เชื่อกันว่า ทำเพื่อบูชารอยพระพุทธบาท ถือเป็นการบูชาพระพุทธเจ้า ในวันมหาปวารณาออกพรรษา และ ความเชื่อเกี่ยวกับการขอขมาและรำลึกถึงพระคุณของพระแม่คงคา นอกจากนั้น ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับ การขอขมา และ รำลึกถึงพระคุณของพระแม่คงคา นอกจากนั้น ยังมีความเชื่อว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ “ไฟจะช่วยเผาผลาญ มลายความชั่วร้าย และขจัดปัดเป่าความทุกข์ยาก ความทุกข์เข็ญ ให้หนีพ้นไป
                   ร่วมงาน พาแลง (3) (อาหารค่ำ) พิธีบายศรีสู่ขวัญ พร้อมชม การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านชาวอำเภอดอนตาล
19.00 น.       นำท่านเดินทางสู่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรมมุกดาหารแกรนด์
                   พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันเสาร์ ที่ 15 ตุลาคม 2554   พิธีเก็บฝ้าย–ภูผาเทิบ–วัดมโนรมย์–วัดศรีมหาโพธ์-วัดสองคอน-ตลาดอินโดจีน
06.00 น.       รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 น.       ออกเดินทางสู่ วัดมัชฌิมาวาส ร่วมพิธีมงคลชัย เก็บฝ้ายใส่กระหยั่ง (ตะกร้า) ที่นำโดยเหล่าสาวพรหมจารี นุ่งขาวห่มขาวดุจหมู่นางฟ้าลงมาเก็บดอกฝ้ายขาวอันบริสุทธิ์ นำไปปั่นเป็นเส้นใยถักทอเป็นผืนผ้า  
09.00 น.       ชื่นชมกับความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านที่ลานทอผ้าในการเตรียมจุลกฐิน ชมขั้นตอนต่าง ๆ เพลิดเพลินกับการฟ้อนรำ และการแสดงพื้นบ้านของชาวอำเภอดอนตาล ชมกลองมโหระทึก อายุกว่า 2000 ปี
10.00 น.       เดินทางไปอุทยานแห่งชาติมุกดาหาร (ภูผาเทิบ) ชมความงดงามของหมู่หินผาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ วางทับซ้อนเหมือนจัดวางอย่างน่าอัศจรรย์ เป็นรูปร่างต่าง ๆ ตามแต่จินตนาการ ชมดอกดุสิตา สร้อยสุวรรณา หยาดน้ำค้าง ที่แข่งกันบานในฤดูกาลปลายฝนต้นหนาว สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่เมืองมุกดาหาร
12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหารริเวอร์ไซด์
บ่าย              ชมสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ชมวิวทิวทัศน์ความสวยงามของลำน้ำโขง รับฟังเรื่องราวของพญานาค
                   ชม สิมโบราณ สถาปัตยกรรมล้านช้าง โดยฝีมือช่างหลวงจากเวียงจันทน์ ณ วัดมโนภิรมย์
                   ชม โบสถ์สถาปัตยกรรมอีสาน และตึกฝรั่ง ที่ก่อสร้างโดยช่างชาวญวณ และลาว ณ วัดศรีมหาโพธิ์
                   ชม โบสถ์คริสต์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน อนุสรณ์สถานเพื่อเป็นเกียรติแก่นักบุญฯ ณ วัดสองคอน UNSEEN THAILAND
16.30 น.       ชม ชิม และช้อป เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของกลุ่มอินโดจีน ณ ตลาดสินค้าอินโดจีน     
18.00 น.       กลับเข้าสู่ที่พัก รับประทานอาหารค่ำ (6) ณ ห้องอาหารภูไท อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส ขับกล่อมท่านด้วยเสียงเพลงไพเราะ
วันอาทิตย์ ที่ 16 ตุลาคม 2554    นั่งสกายแลปชิมของอร่อย – ถวายผ้าจุลกฐิน – พระธาตุพนม – พระธาตุเชิงชุม-
06.00 น.       รับตะวันใหม่ “นั่งสกายแลป ซอกแซกตรอกซอย ชิมของอร่อยเมืองมุก” อิ่มอร่อยอาหารจีน อาหารญวณ อาหารไทย ที่ขึ้นชื่อของเมืองมุกดาหาร(7)
08.00 น.       กลับเข้าที่พัก เก็บสัมภาระออกเดินทางสู่ อ.ดอนตาล
ร่วมขบวนแห่ผ้าจุลกฐิน กับชาวบ้านที่แต่งกายพื้นบ้าน ร่วมขบวนแห่งวัฒนธรรม ที่ดูงดงามตระการตา ร่วมพิธีถวายผ้าจุลกฐินวัดมัชฌิมาวาส
10.00 น.       ออกเดินทางไปไหว้พระธาตุพนม พระธาตุประจำคนเกิดวันอาทิตย์ นอกจากจะเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันอาทิตย์แล้วยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีวอกอีกด้วย เชื่อกันว่าผู้ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ให้มีบุญบารมีและผู้คนให้ความเคารพนับถือ ก่อนออกเดินทางสู่ จ.สกลนคร
12.30 น.       รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านสบันงา
บ่าย              พระธาตุเชิงชุม นำทุกท่านเดินทางกราบไหว้พระ และองค์พระธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องจากพระธาตุองค์นี้ เป็นที่ชุมนุมรอยพระบาทนี่เอง จึงเรียกว่า “พระธาตุเชิงชุม” ในวิหารพระธาตุเชิงชุมเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อองค์แสน พระพุทธรูปปางมารวิชัยพุทธแบบเชียงแสน เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสกลนคร
18.00 น.       ถึง จ.นครราชสีมา แวะให้ทุกท่านเปลี่ยนอิริยาบถ และทำภารกิจส่วนตัว ณ ปั้มน้ำมัน ปตท. อิสระกับการรับประทานอาหารค่ำ ณ ศูนย์อาหารอาทิตย์ไฮเวย์ หลังอาหารทุกท่านช้อปสินค้าของที่ระลึก และของฝากตามอัธยาศัย
22.30 น.       ทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม……………..

อัตรานี้รวม        ค่ารถบัสปรับอากาศ / ค่าที่พัก 2 คืน / ค่าอาหาร 8 มื้อ / ค่ารถสกายแลป / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ทุกแห่ง / ค่าประกันการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 / ค่าเจ้าหน้าที่ดูแล และอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ททท.นครพนม ขอเชิญท่องเที่ยวสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีโบราณ
อิ่มบุญ อิ่มใจ ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน เยือนถิ่นผู้ไท 
ณ วัดศรีนันทาราม อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
ร่วมงานพาแลง บายศรีสู่ขวัญ ชมวัมนธรรมพื้นบ้านชาวผู้ไทย
ซอกแซกตรอกซอย ชิมของอร่อยเมืองมุกดาหาร 
เที่ยวสนุก อิ่มบุญกับกลุ่มจังหวัดสนุก สกลนคร นครพนม มุกดาหาร

วันเสาร์ ที่ 22 ตุลาคม 2554         กรุงเทพฯ – มุกดาหาร
06.00 น.      พร้อมกัน ณ ปั้มน้ำมัน ปตท. ถนนวิภาวดี-รังสิต (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) หน้าร้าน 7 eleven
                   พร้อมออกเดินทางสู่ จ.มุกดาหาร โดยรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ
                   บริการอาหารเช้า (1) แบบปิคนิกพร้อมเครื่องดื่ม ระหว่างการเดินทางบนรถ
12.00 น.      ถึง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านไก่ย่างแม่ผ่องศรี
บ่าย             หลังอาหารนำท่านออกเดนทางต่อไปยัง จ.มุกดาหาร
16.30 น.      ถึง บ้านภู อ.หนองสูง หมู่บ้านวัฒนธรรมภูไท ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์
                   ร่วมงาน พาแลง (3) (อาหารค่ำ) พิธีบายศรีสู่ขวัญ พร้อมชม การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านชาวผู้ไท
19.00 น.      นำท่านเดินทางสู่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรมมุกดาหารแกรนด์
                   พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม  2554   พิธีเก็บฝ้าย–นมัสการหลวงปู่จาม–กราบแม่ชีแก้ว–พระธาตุพนม–พระธาตุเรณู
06.00 น.      รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 น.      ออกเดินทางไป อ.หนองสูง ร่วมพิธีมงคลชัย เก็บฝ้ายใส่กระหยั่ง (ตะกร้า) ที่นำโดยเหล่าสาวพรหมจารี นุ่งขาวห่มขาวดุจหมู่นางฟ้าลงมาเก็บดอกฝ้ายขาวอันบริสุทธิ์ นำไปปั่นเป็นเส้นใยถักทอเป็นผืนผ้า  
09.00 น.      ชื่นชมกับความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านที่ลานทอผ้าในการเตรียมจุลกฐิน ชมขั้นตอนต่าง ๆ ในการทำผ้าทอดกฐินเพลิดเพลินกับการแสดงฟ้อนรำ และการเสียงเพลงบรรเลงของชาวผู้ไท อำเภอหนองสูง
10.00 น.      กราบนมัสการหลวงปู่จาม มหาปุญโญ พระอาจาริยารย์ที่มั่นคงในปรมัตถ์วิปัสสนากรรมฐาน ณ
                   วัดป่าวิเวกวัฒนาราม
                   กราบแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ ณ วัดป่าห้วยทราย พร้อมชมเจดีย์ศรีไตรรัตนานุสรณ์
12.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหารริเวอร์ไซด์
บ่าย             -พระธาตุพนม พระธาตุประจำคนเกิดวันอาทิตย์ นอกจากจะเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันอาทิตย์แล้วยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีวอกอีกด้วย เชื่อกันว่าผู้ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ให้มีบุญบารมีและผู้คนให้ความเคารพนับถือ
-พระธาตุเรณู พระธาตุประจำคนเกิดวันจันทร์  เป็นพระธาตุคู่เมืองของชาวเรณูนคร ใครได้ไปสักการะจะได้อานิสงส์มีศักดิ์ศรีทวีคูณและเสริมพลังนักสู้ให้มีจิตใจเข้มแข็ง
16.30 น.      ชม ชิม และช้อป เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของกลุ่มอินโดจีน ณ ตลาดสินค้าอินโดจีน         
18.00 น.      กลับเข้าสู่ที่พัก รับประทานอาหารค่ำ (6) ณ ห้องอาหารภูไท อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส ขับกล่อมท่านด้วยเสียงเพลงไพเราะ

วันจันทร์ ที่ 24 ตุลาคม  2554   นั่งสกายแลปชิมของอร่อย – ถวายผ้าจุลกฐิน – อุบลราชธานี-วัดหนองบัว -นางรอง
06.00 น.      รับตะวันใหม่ “นั่งสกายแลป ซอกแซกตรอกซอย ชิมของอร่อยเมืองมุก” อิ่มอร่อยอาหารจีน อาหารญวณ อาหารไทย ที่ขึ้นชื่อของเมืองมุกดาหาร(7)
08.00 น.      กลับเข้าที่พัก เก็บสัมภาระออกเดินทางสู่ อ.หนองสูง
ร่วมขบวนแห่ผ้าจุลกฐิน กับชาวบ้านที่แต่งกายพื้นบ้าน ร่วมขบวนแห่งวัฒนธรรม ที่ดูงดงามตระการตา ร่วมพิธีถวายผ้าจุลกฐินวัดศรีนันทาราม
10.00 น.      ออกเดินทางไป จ.อุบลราชธานี
12.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน (8)ร้านสามชัยไก่ย่าง
บ่าย             นำท่านสักการะ พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ (พุทธคยาจำลอง จากประเทศอินเดีย) วัดหนองบัว
                   ช้อปปิ้งของฝากขึ้นชื่อ อาทิเช่น หมูยอ แหนม ไส้กรอกอีสาน เป็นต้น สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ
17.00 น.      ถึง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ อิสระกับการช้อปปิ้งของฝาก และรับประทานอาหารค่ำ ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ
22.30 น.      ทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม……………..

อัตรานี้รวม        ค่ารถบัสปรับอากาศ / ค่าที่พัก 2 คืน / ค่าอาหาร 8 มื้อ / ค่ารถสกายแลป / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ทุกแห่ง / ค่าประกันการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 / ค่าเจ้าหน้าที่ดูแล และอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

นักท่องเที่ยวท่านใดสนใจร่วมทริปเดินทางในครั้งนี้ สามารถติดต่อได้ที่ 
บริษัท ฟูจิทัวร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ใบอนุญาตเลขที่11/2820 
โทร.02-5402971-2,02-9186067,02-5180240 081-2632919, 081-2512207

1 ความคิดเห็น: