วันศุกร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2553

งานเทศกาลหมากเม่าสกลนคร ครั้งที่ 9 ประจำปี 2553 วันที่ 24-25 ก.ย. 2553

ททท. สำนักงานนครพนม ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลหมากเม่าสกลนคร ครั้งที่ 9 ปี 2553
ระหว่างวันที่ 24-25 ก.ย. 2553 ณ หอประชุมอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

กำหนดการจัดงานเทศการหมากเม่าสกลนครครั้งที่ 9

ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2553
ณ หอประชุมอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
__________________________

โดยชมรมหมากเม่าสกลนคร ร่วมกับอำเภอภูพาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูพาน สำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนในงานเทศกาลหมากเม่าสกลนคร ซึ่งรายละเอียดของกิจกรรมในงานดังนี้

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2553
ภาคเช้า – ภาคบ่าย

เวลา 08.00 - 08.30 น. รับลงทะเบียนผู้เข้าอบรมเวนาทางวิชาการ
เวลา 08.30 - 09.30 น. พิธีเปิดงาน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
เวลา 09.30 - 10.00 น. บรรยายพิเศษ “น้ำหมากเม่า โอกาสทางการตลาด”
โดย นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ (ศิริวัฒน์ แซนวิช)
เวลา 10.00 - 12.00 น. เสวนา “เครือข่ายต้นน้ำธุรกิจหมากเม่า”
เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 - 15.00 น. การขับเคลื่อนธุรกิจหมากเม่า ภาครัฐและเอกชน
โดย - นายวิบูลย์ จิรภาภรณ์ นายอำเภอภูพาน
- นายคนพ วรรณวงศ์ ประธานชมรมหมากเม่าสกลนคร
- นายมีชัย ดีมะการ กำนันตำบลสร้างค้อ
- ดร.สุดารัตน์ สกุลดู อาจารย์ มทร.อีสาน
เวลา 13.00 - 15.00 น. กิจกรรมการประกวดและสาธิต
1. กิจกรรมวาดภาพหมากเม่า
2. กิจกรรมประกวดผลหมากเม่า
3. กิจกรรมประกวดคั้นน้ำหมากเม่า
4. กิจกรรมสาธิตการทำชาใบหมากเม่า
ภาคเย็น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร จัดงาน “Party Together”
ผู้ร่วมงานแต่งชุดคาร์บอย
เวลา 19.30 - 20.00 น. พิธีเปิดงานชิมไวน์หมากเม่ากันเนื้อย่างโพนยางคำ
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
เวลา 20.00 - 21.00 น. การแสดงดนตรีพื้นเมือง วงโปงลางโรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา
เวลา 21.00 – 24.00 น. บรรเลงเพลงบรรยากาศ Country โดย คุณสรรค์สนธิ บุณโยทยาน และคณะ
เวลา 24.00 น. ปิดงาน

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2553 ศึกษาดูงานถนนสายหมากเม่า
ภาคเช้า – ภาคบ่าย
เวลา 08.00 - 09.00 น. รายงานตัวคณะศึกษาดูงาน ถนนสายหมากเม่าภูพาน ณ ที่ว่าการอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

เวลา 09.00 - 09.30 น. ออกเดินทางจากที่ว่าการอำเภอภูพาน ถึง สวนสมบัติ บ้านสร้างแก้ว ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร “สวนหมากเม่าปลูกพันธุ์ฟ้าประทาน”

เวลา 10.00 - 10.30 น. กิจกรรมอนุรักษ์ต้นหมากเม่าโบราณอายุ 100 ปี “แสงเพียร”

เวลา 11.00 - 11.30 น. ชมสวนวรรณวงศ์ ธุรกิจหมากเม่าครบวงจร

เวลา 12.00 - 12.30 น. ชมการสาธิตขายพันธุ์หมากเม่า โดย นายทองเว เพียรภายลุน เซียนหมากเม่าแห่งเทือกเขาภูพาน

เวลา 12.30 - 13.30 น. ชมตลาดริมสร้างค้อ แหล่งจำหน่ายหมากเม่าและผลิตภัณฑ์จากหมากเม่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และพักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 14.00 - 15.00 น. ชมหมู่บ้านหมากเม่า - สาธิตการแปรรูปน้ำหมากเม่า ที่ สหกรณ์การเกษตรโนนหัวช้าง และสรุปผลการศึกษาดูงาน


หมายเหตุ วันที่ 24 – 25 กันยายน 2553 บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอภูพาน มีผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำหมากเม่า, ไวน์หมากเม่า, ผลไม้ นานาชนิด จำหน่ายตลอดงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น