วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

งานปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม ประจำปี 2560

วันเสาร์ที่ 9 – วันอาทิตย์ที่ 10  ธันวาคม 2560 ขอเชิญร่วมบุญปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม
ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
----------------------------------------------------------------------

ททท. ชูอัตลักษณ์ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในภาคอีสาน “ดินแดนมหัศจรรย์แห่งศาสนา” ร่วมกับจังหวัดนครพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม  เทศบาลตำบลธาตุพนม  เทศบาลตำบลท่าอุเทน  และสภาวัฒนธรรมอำเภอท่าอุเทน จัดกิจกรรมบำเพ็ญภาวนางาน“บุญปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม” ในวันเสาร์ที่ 9 – วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 ณ  บริเวณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เจาะตลาดผู้สูงวัยรวมทั้งขยายฐานไปยังตลาดกลุ่ม Gen X และ Gen Y  ด้วยการสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มผู้นิยมแสวงบุญและแสวงหาแก่นธรรมเดินทางท่องเที่ยวเข้าพื้นที่เชื่อมต่อไปยังกลุ่มจังหวัดภาคอีสานเพิ่มมากขึ้น อันจะนำไปสู่การกระจายรายได้ลงสู่พื้นที่ชุมชน ต่อไป            นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า รัฐบาลประกาศให้ปี 2561 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 1 มกราคม 2562 เป็นการเน้นย้ำให้การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่เกื้อกูลเรื่องความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา และการต่างประเทศ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อนำประเทศไทยไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่เจริญเติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานของความเป็นไทยโดยนำรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน  


             
         กิจกรรมสำคัญนี้ ประกอบด้วยการอาราธนานิมนต์ครูบาอาจารย์รูปสำคัญแสดงธรรมและคณะศิษยานุศิษย์ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ นำเจริญสติภาวนาปฏิบัติธรรมตลอดคืนวันเสาร์ที่ 9 จนถึงรุ่งเช้าวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม จากนั้นร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุสามเณร ซึ่งเป็นความร่วมแรงร่วมใจของชาวอำเภอธาตุพนม จะนำข้าวที่ปลูกและเก็บเกี่ยวหลังเสร็จสิ้นฤดูกาลมาประกอบอาหารให้คนที่เข้าร่วมงานได้ทำบุญตักบาตร สะท้อนอัตลักษณ์ ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีความเป็นไทย พลังศรัทธาของทุกภาคส่วนได้อิ่มบุญอิ่มใจ ผ่านงาน“บุญปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม” และขยายผลต่อยอดท่องเที่ยวเชิงศาสนาสักการะปฏิบัติบูชาพระธาตุพนมได้ตลอดทั้งปี และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาไหว้พระธาตุประจำวันเกิด 7 วัน 8 พระธาตุ ในอำเภอต่างๆ ของจังหวัดนครพนมได้อีกด้วย
กำหนดการ
บุญปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๖๐
ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ทุกวันเสาร์ที่ ๒ ของเดือนธันวาคม
๙ - ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม
โดย  จังหวัดนครพนม  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เทศบาลตำบลธาตุพนม
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ  และ คณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
“ร่วมปฏิบัติบูชาข้ามคืนครั้งสำคัญกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แห่งภาคอีสาน ณ จอมเจดีย์แดนอีสาน
ปรากฏตามตำนานอุรังคธาตุว่าประดิษฐานกระดูกหัวอกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า”

วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
ช่วงเช้า (พิเศษเพิ่มเติมในบางปี) ทำบุญวันอายุมงคล ๗๗ ปี พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
                                    ทำวัตรสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา
ทำบุญตักบาตร เจริญพุทธมนต์
ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน ๒๐๐ รูป
ช่วงบ่าย *พิเศษเฉพาะปีนี้ *พิธีส่งมอบผ้าพระเวส เนื่องในโครงการ ๘๙ พระเวสศรัทธาในหลวง รัชกาลที่ ๙
๑๖.๑๕ – ๑๗.๐๐ น.         พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารและเจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
                                    เป็นประธานพิธีส่งมอบผ้าพระเวสแก่วัดและสถานศึกษาทั่วประเทศ จำนวน ๙๙ แห่ง
ช่วงที่ ๑ สักการบูชาองค์พระธาตุพนม และ พิธีเปิด
๑๗.๐๐ น.                       ปฏิบัติบูชาพระธาตุพนมประจำปี ๒๕๖๐
                                     นำสักการบูชาองค์พระธาตุพนม นำโดย พระเทพวรมุนี
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารและเจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
๑๗.๑๐ น.                       ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและองค์พระธาตุพนม
เปิดกรวยราชสักการะ
๑๗.๒๐๑๗.๓๐ น.         ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (นายสมชาย วิทย์ดำรงค์)
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน
๑๗.๓๐๑๗.๔๐ น.         ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (นายยุทธศักดิ์ สุภสร) กล่าวถึงการจัดกิจกรรม
งานปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม
๑๗.๔๐ ๑๘.๐๐ น.         แสดงปฐมธรรมกถา  นำภาวนาเปิดงาน กล่าวความเป็นมาของพระธาตุพนม
โดย พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารและเจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
ช่วงที่ ๒ สวดมนต์ทำวัตรเย็น และเจริญภาวนา
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.         ร่วมทำวัตรเย็น และเจริญภาวนา
                                    โดย คณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
ช่วงที่ ๓ แสดงธรรมและนำภาวนา
๑๙.๐๐ (วันที่ ๙ ธ.ค.) –  ๐๔.๐๐ น. (วันที่ ๑๐ ธ.ค.)  แสดงธรรมและนำภาวนา โดยพระภิกษุสงฆ์
ช่วงที่ ๔ สวดมนต์ทำวัตรเช้า และเจริญภาวนา
๐๔.๐๐ – ๐๕.๐๐ น. (วันที่ ๑๐ ธ.ค.)         ร่วมทำวัตรเช้า เจริญสมาธิจิตตภาวนา และ กราบลาองค์พระธาตุพนม
                                                      โดย คณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
ช่วง ๕ ทำบุญตักบาตร
๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.  (วันที่ ๑๐ ธ.ค.)        ร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุสามเณร

หมายเหตุ การแต่งกายด้วยชุดขาวสุภาพ


            ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย www.เที่ยวอีสาน.com 
            ททท. สำนักงานนครพนม  โทร. 0 4251 3490-1 และหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ  โทร. 0 2936 2800

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2250 5500 โทรสาร 0 2250 5583
e-mail : nemdiv@tat.or.th www.เที่ยวอีสาน.com

ภาพโดย :
คุณอดุลย ตัณฑโกศัย
คุณจำลอง บุญสอง
วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ดอกไม้บานบนลานหิน อุทยานชาติภูผาเทิบ

ตุลาคม-ธันวาคม นี้ ชวนไปชมดอกไม้บานบนลานหิน อุทยานชาติภูผาเทิบ
#อุทยานสวนหิน Unseen Mukdahan

ฤดูกาลท่องเที่ยวชมดอกไม้บานบนลานหิน อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร เวียนมาอีกครั้ง เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560 นี้ เราจึงไม่อยากให้คุณพลาดชมความสวยงามของดอกไม้ป่านานาพรรณ ที่ลานมุจลินท์ ลานหินเรียบทอดยาวกว้างต่อจากกลุ่มหินเทิบของอุทยานฯ ดอกไม้ป่า กลุ่มดอกหญ้าของพืชขนาดเล็ก ไม่ว่าจะเป็น ดอกสร้อยสุวรรณา หยาดน้ำค้าง หนาวเดือนห้า ดาวรวมดวง ทิพย์เกสร สลัดจันทร์ธร กระดุมเงิน กระดุมทอง หญ้ากรงจักร (หญ้าขนตาช้าง) และที่สวยโดดเด่นสะดุดตาที่สุดคือ ดอกดุสิตา ซึ่งเป็นนามดอกไม้พระราชทาน ดอกสีม่วงอมน้ำเงินมีขนาดเล็กออกเป็นช่อมีกลิ่นหอมอ่อนๆ บานสะพรั่งไปทั่วบริเวณเป็นลานกว้าง ในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้ รอให้คุณมาเที่ยวชมสัมผัสกลิ่นอายของธรรมชาติที่น่าหลงใหล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จ.มุกดาหาร โทร. 094 -2892383
ททท. สำนักงานนครพนม โทร. 042-513490-1


ตามรอยศรัทธา นาคาแห่งลุ่มน้ำโขง สามแดนดิน ถิ่นนาคา : สกลนคร นครพนม มุกดาหาร

ตามรอยศรัทธา นาคาแห่งลุ่มน้ำโขง
สามแดนดิน ถิ่นนาคา สกลนคร นครพนม มุกดาหาร


7 พญานาคราชผู้พิทักษ์รักษาพระมหาเจดีย์ธาตุพนมอันศักดิ์สิทธิ์
พิธีศักดิ์สิทธิ์วันสัตนาคารำลึก หรือพิธีบวงสรวงพญานาค จัดขึ้นในช่วงก่อนเทศกาลออกพรรษา ในคืนวันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี เพื่อเป็นการสักการบูชาพญานาค หรือองค์สัตนาคา ทั้ง 7 ตน ผู้ดูแลปกปักรักษาองค์พระธาตุพนม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง หากใครที่ได้มาร่วมพิธีถือว่าเป็นบุญกุศลจะทำให้มีความสุขและเจริญรุ่งเรืองตลอดไป
ภูน้ำลอด วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร รูปปั้นพญานาคพ่นน้ำบริเวณรอบบ่อน้ำลอด (น้ำซอด) เป็นรูปแทนพระยาสุวรรณนาค พญานาคตามความเชื่อของชาวสกลนคร ที่เป็นนาคผู้ทรงคุณธรรม ทรงศีลและอิทธิฤทธิ์ มีเกล็ดเป็นทองคำ ทำหน้าที่คอยปกป้องและรักษารอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าทั้ง 4 พระองค์ ที่พระธาตุเชิงชุมฯเขาเล่าว่า “ถ้ำพญานาค”
ศาลพญานาค สะพานมิตรภาพ 2 จ.มุกดาหาร
จากความเชื่อ ศรัทธา เรื่องราว เรื่องเล่า และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณใต้สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ศาลองค์ปู่พญานาคอันศักดิ์สิทธิ์ได้ตั้งขึ้นบริเวณใต้สะพานแห่งนี้ และเชื่อว่าบริเวณใต้สะพานแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นเมืองบาดาลของพญานาคราช ทุกวันที่ 8-9 มิถุนายน ของทุกปี จะมีพิธีบวงสรวง และลอยดอกบัวในแม่น้ำโขงบริเวณใต้สะพานฯ เพื่อบูชาและขอขมาพญาศรีสัตตนาคราช แลนด์มาร์คนครพนม
องค์พญาศรีสัตตนาคราช 7 เศียร ตั้งโดดเด่นอย่างสง่างามริมฝั่งแม่น้ำโขง พ่นสายน้ำลงสู่แม่น้ำโขง ยังความชุ่มฉ่ำบันดาลซึ่งความอุดมสมบูรณ์ ความเจริญรุ่งเรืองสู่เมืองนครพนม และผู้คนที่มีความศรัทธามากราบไหว้เพื่อความเป็นศิริมงคล ชีวิตราบรื่นรื่นรมย์ ความมั่งมี โชคลาภ แก่ตนเองและครอบครัวดานนาคา วัดป่าภูฮัง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
ดินแดนแห่งมนต์ขลังของนาคาพญานาคที่สร้างได้อย่างสวยงามเสมือนจริง บนลานหินกว้างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีพญานาค 3 ตนกำลังขึ้นมาจากดินแดนบาดาล สร้างจากความเชื่อความศรัทธาของชาวบ้าน
วัดดานขุมคำ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
จากเรื่องราวตำนานของพญานาคในพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและอรรถกถา ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ณ วัดดานขุมคำแห่งนี้ จึงได้มีการจัดสร้างเรื่องราวของพญานาคค้ำจุนพระพุทธศาสนา พญานาคที่มีศรัทธาและบารมีในทางสัมมาทิฐิวัดพุทธนิมิต อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง บ้านตาลหนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม อุโบสถศิลปะเชียงทองผสมล้านนา ภายใต้แรงศรัทธาของชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้าง มีความสวยงามวิจิตรตระการตาตั้งแต่บันไดทางขึ้นที่มีการปั้นรูปพญานาค รวมถึงพญานาคครึ่งคนที่เป็นองค์นาคีนาคา สื่อถึงตำนานพญานาคที่มีอิทธิฤทธิ์


ตามรอยศรัทธา นาคาแห่งลุ่มน้ำโขง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ททท. สำนักงานนครพนม (พื้นที่รับผิดชอบ : นครพนม สกลนคร มุกดาหาร)
โทร. 042-513490-1(เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ 08.30 - 16.30 น.)
E-mail : tatphnom@tat.or.th  Facebook : tatnakhonphanom   Fanpage : ททท.สำนักงานนครพนม


วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม : เชิญร่วมฉลอง 77 ปี วีรกรรมแห่งความเชื่อ ของบุญราศี...

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม : เชิญร่วมฉลอง 77 ปี วีรกรรมแห่งความเชื่อ ของบุญราศี...: เชิญร่วมฉลอง  77  ปี วีรกรรมแห่งความเชื่อ ของบุญราศีทั้ง  7  แห่งสองคอน (ค.ศ. 1940- ค.ศ. 2017) วัน เสาร์ ที่  21  ตุลาคม  ค.ศ. 2017 ณ...

เชิญร่วมฉลอง 77 ปี วีรกรรมแห่งความเชื่อ ของบุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอน จ.มุกดาหาร

เชิญร่วมฉลอง 77 ปี วีรกรรมแห่งความเชื่อ
ของบุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอน (ค.ศ.1940-ค.ศ.2017)
วัน เสาร์ ที่ 21 ตุลาคม  ค.ศ.2017
ณ สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี สองคอน ต.ป่งขาม
อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
*****************************************


เชิญร่วมฉลอง 77 ปี วีรกรรมแห่งความเชื่อ
ของบุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอน (ค.ศ.1940-ค.ศ.2017)
วัน เสาร์ ที่ 21 ตุลาคม  ค.ศ.2017
ณ สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี สองคอน ต.ป่งขาม
อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
*****************************************
กำหนดการ
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม ค.ศ.2017
10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซาพิเศษ) ที่สุสานศักดิ์สิทธิ์
15.00 น. พิธีตั้งศีล ฯ และเฝ้าศีลมหาสนิทที่สักการสถานฯ
- พิธีแห่ศีลมหาสนิท สู่สุสานศักดิ์สิทธิ์
- พิธีอวยพรศีลฯ ที่สุสานศักดิ์สิทธิ์
19.00 น. พิธีแห่พระรูปแม่พระ
(จากสุสานศักดิ์สิทธิ์ ไปยังสักการสถานฯ)
19.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ
โดย พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ พระสังฆราชสังฆมณฑลเชียงใหม่
หลังมิสซาถวายช่อดอกไม้แด่แม่พระ
----------------------------------
วัน เสาร์ ที่ 21 ตุลาคม  ค.ศ.2017
09.45 น. ตัดริบบิ้น ปล่อยลูกโป่ง (บริเวณหน้าสักการสถานฯ)
10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ
โดย พระคาร์ดินัล หลุยส์ มารี หลิ่ง มังคะเนคุน  สปป. ลาว
ประธานในพิธี
- แห่พระธาตุบุญราศี (จากสักการสถานฯ สู่สุสานศักดิ์สิทธิ์)
15 .00 น. มิสซาที่สุสานศักดิ์สิทธิ์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  คุณพ่อเฉลิมศิลป์  จันลา เจ้าอาวาส
โทร 081 872 0659
คุณเทพณรงค์  พุดษา ผู้ช่วยเจ้าอาวาส โทร 098 591 5897

ซิสเตอร์ประจำวัดสองคอน 081 183 5064

วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560

ททท. เชิญร่วมงาน “ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน” จังหวัดมุกดาหาร 2560

ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน
ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2560 
ณ วัดมัชฌิมาวาส อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร


 จังหวัดมุกดาหาร โดย สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร เทศบาลตำบลดอนตาล ร่วมกับ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมท่องเที่ยววิถีไทย สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรม ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีการทำจุลกฐินปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐินจังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 6 8  ตุลาคม 2560  ณ วัดมัชฌิมาวาส อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
จุลกฐินหรือ กฐินแหล่นเป็นการทำกฐินที่ต้องทำด้วยการรีบด่วน โดยอาศัยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจความสามัคคี เพื่อทำผ้ากฐินให้สำเร็จเสร็จสิ้นภายในวันเดียว โดยมีขั้นตอนเริ่มตั้งแต่พิธีบวชชีพราหมณ์ เพื่อความบริสุทธิ์ของดอกฝ้าย การเก็บดอกฝ้ายโดยสาวพรมจารี ก่อนทำพิธีมอบดอกฝ้ายและนำสู่ขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การคัดแยกฝ้าย การอิ้ว การดีด  การล้อฝ้าย การเข็น การเปีย การฆ่าฝ้าย การย้อมสี การกวักฝ้าย ค้นหูก สืบหูก จนถึงขั้นตอนการทอให้เป็นผืนผ้าให้เสร็จ ทันภายในเช้าวันรุ่งขึ้น และทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ กรานกฐิน
           มูลเหตุของการทำจุลกฐินเกิดจากในสมัยก่อนที่จะต้องทอดกฐินให้สำเร็จทันตามกำหนดเวลาคือในวันสิ้นสุดเขตกฐิน (ระหว่างวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 จนถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12)  จึงต้องรีบเร่งจัดหาผ้ากฐินเพื่อให้เสร็จตามกำหนดเวลาพระวินัยบัญญัติ ถือเป็นประเพณีโบราณที่เชื่อว่าจะได้รับอานิสงส์บุญมากเกิดความเป็นสิริมงคลในชีวิตและครอบครัว เพราะการทำจุลกฐินต้องใช้ความอุตสาหพยายามกว่ากฐินแบบธรรมดาเพื่อให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาอันจำกัด
นายสุหฤทธิ์ ชาญวนังกูร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม กล่าวว่า ชาวอำเภอดอนตาลซึ่งเป็นชาวไทกะเลิง ได้สืบสานประเพณีการทำจุลกฐินเป็นประจำทุกปี ในช่วงทำบุญทอดกฐินหลังวันออกพรรษา  โดยในปีนี้ ได้กำหนดจัดงาน ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐินมุกดาหาร ขึ้นระหว่างวันที่ 6-8  ตุลาคม 2560 ณ วัดมัชฌิมาวาส อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โดยนักท่องเที่ยวสามารถมาร่วมงานและชมการทำจุลกฐิน ร่วมเก็บดอกฝ้ายใส่กระหยั๋ง ร่วมขบวนแห่จุลกฐินที่อิ่มบุญอิ่มใจ และถวายผ้าจุลกฐินร่วมกับชาวดอนตาล โดยภายในงานนอกจากจะมีพิธีการทำจุลกฐินแล้ว ยังมีพิธีไหลเรือไฟโบราณสะเดาะห์ มีพิธีขอขมา และจุดไฟในเรือก่อนไหลเรือไฟลงสู่แม่น้ำโขง เชื่อกันว่าเพื่อเป็นการบูชารอยพระพุทธบาท   ถือเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าในวันมหาปวารณาออกพรรษา เป็นการขอขมาพระแม่คงคา แม่น้ำโขง ณ บริเวณเขื่อนริมแม่น้ำโขงอำเภอดอนตาล  
การทำเรือไฟโบราณจะทำจากกาบกล้วยยาวประมาณ 2 เมตร ตกแต่งด้วยธงทิว ดอกไม้ ของไหว้ขอขมา อาทิ    หมากพลู ปั้นข้าวเหนียว ข้าวต้มมัด ผลไม้ อาหารคาวหวาน โดยมีความเชื่อและถือปฏิบัติของผู้ที่มาร่วมพิธีให้ ตัดเล็บ ตัดผม บริจาคปัจจัย วางไว้ในเรือไฟ เชื่อว่าเพื่อเป็นการขอขมาลาโทษ สะเดาะเคราะห์ให้ชีวิตหมดเคราะห์หมดโศกหายจากโรคภัย   ให้ไหลไปสายน้ำและมอดไหม้ไปกับเปลวไฟ นอกจากนั้นยังมีงานพาแลง รับประทานอาหารแบบพื้นเมืองพร้อม ชมการแสดงศิลปะพื้นบ้านลำพญาดอนตาล และยังได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวไทกะเลิงในสไตล์ลึกซึ้งอีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม  โทร 042-513490-1
ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่       facebook.com/tat nakhonphanom   facebook fanpage : ททท.สำนักงานนครพนม

ททท.ขอเชิญเที่ยวงาน ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2560 วันที่ 2 - 5 ตุลาคม 2560ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งเป็นประเพณียิ่งใหญ่ประจำปีของชาวสกลนคร ที่เกิดจากความเชื่อ และศรัทธาผสาน ภูมิปัญญาของชาวบ้านที่สรรค์สร้างงานปะติมากรรมออกมาได้อย่างงดงาม การทำปราสาทผึ้งมีคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ในครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในวันปวารณาออกพรรษา พระพุทธเจ้าตรัสอำลาพระอินทร์ เพื่อเสด็จลงสู่เมืองมนุษย์ พระอินทร์จึงเนรมิตบันไดเงิน บันไดทอง และบันไดแก้วมณี ให้พระองค์ได้เสด็จลง เทวดา มนุษย์ ครุฑ นาค สัตว์นคร ต่างชื่นชมในพระบารมีของพระพุทธเจ้า และเกิดความเลื่อมใสในบุญกุศลอย่างยิ่ง เกิดจินตนาการการมองเห็นปราสาทวิมานสวยงาม ใคร่อยากไปอยู่ แล้วจึงรู้ชัดว่าการที่จะไปอยู่ในปราสาทสวยงาม ได้นั้น จะต้องสร้างบุญสร้างกุศล ประพฤติปฏิบัติอยู่ในหลักธรรม จากนั้นจึงพากันคิด สร้างสรรค์ทำปราสาทให้มี ลักษณะคล้ายปราสาทราชมณเฑียรบนสวรรค์ชั้นวิมาน ลวดลายวิจิตรสวยงาม นอกจากนั้นการทำปราสาทผึ้งยัง มีความเชื่อว่าเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อร่วมกันทำบุญสร้างกุศลร่วมกันในช่วงเทศกาลออกพรรษา
นายสุหฤทธิ์  ชาญวนังกูร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม กล่าวว่า งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จัดขึ้นในช่วงออกพรรษา ระหว่างวันขึ้น 1215 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ซึ่งในช่วงก่อนออกพรรษา นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมงานพุทธศิลป์ผ่านภูมิปัญญาชาวสกลนครในการแกะสลักลวดลายบนขี้ผึ้งร้อยเรียงเป็นปราสาทผึ้งที่งดงามเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และสัมผัสวิถีการทำปราสาทผึ้งของแต่ละคุ้มวัดต่างๆ ได้ตามวัดที่อยู่ในเขตเทศบาลนครสกลนคร สำหรับวันขึ้น  14 ค่ำ (วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ) จะเป็นวันแห่ขบวนปราสาทผึ้งที่ตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงามของคุ้มวัดต่าง ๆ แห่ไปตามถนนสุขเกษม ในเขตเทศบาลนครสกลนคร ไปสู่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร และ เคลื่อนขบวนปราสาทผึ้งมาตั้งไว้ ณ สนามมิ่งเมืองเพื่อเป็นพุทธบูชา และนำปราสาทผึ้งของตนที่ตกแต่งอย่างสวยงาม ประดับโคมไฟหลากสีมาตั้งประกวดแข่งขันกัน เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมกับความสวยงามอย่างใกล้ชิดและเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและความเจริญรุ่งเรืองของดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาของชาวสกลนครไว้ได้เป็นอย่างดี

          ททท.สำนักงานนครพนม ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปี 2560 วันที่ 2 - 5 ตุลาคม 2560 ชมขบวนแห่อันวิจิตรงดงามได้ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณ ถนนสุขเกษม และสนามมิ่งเมืองสกลนคร เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป และในช่วงก่อนงานจนถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2560 สามารถชื่นชมงานแกะสลักขี้ผึ้งที่วิจิตรงดงามได้ตามคุ้มวัดต่างๆในเขตเทศบาลนครสกลนคร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม  โทร 042-513490-1

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่   facebook.com/tatnakhonphanom   facebook fanpage : ททท.สำนักงานนครพนม